Sơ đồ mạng lưới

Công ty TNHH INOAC LIVING

Indonesia

 • Phát triển
 • Lập kế hoạch
 • Đảm bảo chất lượng

Vietnam

 • Phát triển
 • Lập kế hoạch
 • Đảm bảo chất lượng

China

 • Phát triển
 • Lập kế hoạch
 • Đảm bảo chất lượng

Sri Lanka

 • Phát triển
 • Lập kế hoạch
 • Đảm bảo chất lượng

Biểu đồ quá trình sản xuất ở mỗi quốc gia

Phát triển nguyên vật liệu

Lập kế hoạch sản phẩm/Thiết kế

Phát triển/ Thiết kế

Đánh giá/Kiểm tra

Kiểm soát chất lượng

Sản xuất hàng loạt

Kho hàng được chỉ định của khách hàng